Ангилал

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ 10-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Энэхүү дотоод журам нь цэцэрлэгийн захиргаа ба ажилтан хоорондын ажил үүрэг гүйцэтгэх, гүйцэтгүүлэхтэй холбогдсон хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулна. 1.2 Хөдөлмөрийн дотоод журмын гол зорилго нь: хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа нийт багш ажилтнуудын сахилга хариуцлага, дэг журам зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх, хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, ажлын цагт үр бүтээлтэй ажиллах, сургалтын чанар, хөдөлмөрийн бүтээмж ажил үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэгдэнэ. 1.3 Хөдөлмөрийн харьцаанаас үүссэн

Дэлгэрэнгүй